„Droga do odpowiedzialności 2017” jest czwartym raportem społecznym Grupy Raben w Polsce. Znajdują się w nim dane dotyczące spółek: Raben Logistics Polska sp. z o.o., Raben Transport sp. z o.o., Raben Management Services sp. z o.o., Fresh Logistics Polska sp. z o.o.  Raben Real Estate Poland sp. z o.o. oraz Raben East Sp. Z o.o. . Informacje w nim zawarte dotyczą roku kalendarzowego 2017. We wspomnianym okresie nastąpiła zmiana dotycząca struktury polskich spółek Grupy Raben. Powstała bowiem nowa spółka Raben East  sp. z o.o., która została dedykowana do realizowania transportów drogowych głównie na Wschód od Europy – do krajów spoza Unii Europejskiej. Raport wydawany jest w cyklu rocznym. Ostatni raport został opublikowany w 2017 roku i dotyczył danych z 2016 roku. Nie zastosowaliśmy korekt w stosunku do informacji zawartych w poprzednich raportach. Nastąpiła jedna znacząca zmiana w stosunku do poprzedniego raportu, jeśli chodzi o metodę pomiaru – w przypadku zatrudnienia, do „kierownictwa” zaliczyliśmy również osoby zatrudnione w polskich spółkach Grupy Raben na stanowisku „koordynatora” (poprzednio dopiero od „kierownika”). Poza tym, nie było innych znacznych zmian w stosunku do poprzedniego raportu dotyczących zakresu, zasięgu oraz zastosowanych metod pomiaru. Raport nie zawiera danych pochodzących od pozostałych uczestników łańcucha dostaw – jedynie dotyczące struktury współpracujących z Grupą Raben firm przewozowych i kierowców.

Dane zawarte w raporcie są w równym stopniu istotne dla poszczególnych spółek Grupy Raben opisanych w raporcie. Dla procesu określania kwestii istotnych uznano klientów oraz przedstawicieli społeczności lokalnych. Jako najbardziej istotne, wskazali następujące obszary: bezpieczne i przyjazne środowisko pracy dla pracowników; propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaczenia transportu; budowanie kultury bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wypadkom; efektywność kosztowa, wysoka jakość i przyjazna obsługa klienta oraz innowacyjne rozwiązania ekologiczne w infrastrukturę i technologię.

Dane do raportu po raz pierwszy zostały zebrane według najnowszej wersji wytycznych raportowania Global Reporting Initiative Standards 2016 na poziomie aplikacji ”Core”. Są też wynikiem oczekiwań zgłaszanych podczas sesji dialogowych, których uczestnikami byli lokalni włodarze i społeczność zamieszkująca tereny znajdujące się w pobliżu firmy, przedstawiciele szkół i uczelni, pracownicy, przedstawiciele związków zawodowych, dostawcy usług. Oczekiwania klientów zostały zebrane podczas cyklicznego, corocznego badania ich poziomu satysfakcji. Uwzględniliśmy również sugestie i potrzeby, które zgłaszano do nas za sprawą dedykowanej zakładki znajdującej się na stronie internetowej. W proces tworzenia treści raportu zaangażowaliśmy ponad 500 interesariuszy. Najwięcej informacji zwrotnych na temat naszej działalności oraz oczekiwań i potrzeb uzyskaliśmy za sprawą sesji dialogowych, które w 2017 roku przeprowadziliśmy w Rzeszowie i Strykowie. 30 interesariuszy podzieliło się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat naszego wpływu na szeroko rozumiane otoczenie. Sesje były prowadzone w zgodzie ze standardem AA1000, w ramach którego każdy uczestnik miał możliwość wypowiedzenia się.

 

Raport Deloitte Advisory Sp. z o.o. z wykonania niezależnej usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność dotyczącą wskaźników przedstawionych w Raporcie społecznym Grupy Raben za rok zakończony w dniu 31.12.2017 r.

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Wskaźnik raportowany (TAK/NIE/nie dotyczy) Strona
Standardowe informacje ogólne
Założenia i podstawy raportowania
GRI 101 Założenia i podstawy raportowania TAK O raporcie
Wskaźniki profilowe
GRI 102-1 Nazwa organizacji TAK O raporcie
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi TAK Usługi
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji TAK Kontakt
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej TAK Grupa Raben w Polsce i Europie
O firmie
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji TAK O firmie
GRI 102-6 Obsługiwane rynki TAK O firmie
Grupa Raben w Polsce i Europie
Usługi
GRI 102-7 Skala działalności TAK Grupa Raben w Polsce i Europie
Satysfakcja klientów
GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji TAK Zatrudnienie
Współpraca z kierowcami
GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw TAK Rynek
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości TAK Rozwój
O raporcie
GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. TAK Compliance
GRI 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy TAK List CEO Grupy Raben
Przedsiębiorczość
Zatrudnienie
Strategia CSR
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach TAK Stowarzyszenia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla TAK List CEO Grupy Raben
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk TAK Strategia CSR
Misja, wizja i wartości
Wspólna droga
Niskoemisyjna flota
Ekologiczne budynki
Pracownicy
Satysfakcja klientów
Rozwój
Compliance
GRI 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań. TAK Misja, wizja i wartości
Rynek
Compliance
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy TAK O firmie
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą TAK Strategia CSR
GRI 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi TAK Zatrudnienie
GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację TAK Strategia CSR
Wspólna droga
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy TAK Strategia CSR
GRI 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie TAK Strategia CSR
Wspólna droga
GRI 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym TAK O raporcie
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu TAK O raporcie
GRI 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy TAK Strategia CSR
Wspólna droga
GRI 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) TAK O raporcie
GRI 102-49 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie TAK O raporcie
GRI 102-50 Okres raportowania TAK O raporcie
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) TAK O raporcie
GRI 102-52 Cykl raportowania TAK O raporcie
GRI 102-53 Dane kontaktowe TAK Kontakt
GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive TAK O raporcie
GRI 102-55 Indeks GRI TAK GRI
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. TAK O raporcie
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń:
Efektywność kosztowa, wysoka jakość i przyjazna obsługa klienta.
Utrzymać pozycję lidera – rozwój.
Bezpieczne i przyjazne środowisko pracy dla pracowników.
Propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaczenia transportu.
Budowanie kultury bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wypadkom.
Innowacyjne rozwiązania ekologiczne w infrastrukturę i technologię.
TAK Strategia CSR
Wspólna droga
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarach:
- środowiskowym,
- społecznym,
- praw człowieka,
- przeciwdziałaniu korupcji,
- HR
ze wskazaniem istotnych tematów w ramach danego obszaru.
TAK Transport jest potrzebny
Niskoemisyjna flota
Ekologiczne budynki
Strategia CSR
Rozwój
Pracownicy
Atrakcyjny pracodawca
Troska o bezpieczeństwo
Rynek
Compliance
Współpraca z kierowcami
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania TAK Niskoemisyjna flota
Ekologiczne budynki
Strategia CSR
Rozwój
Pracownicy
Atrakcyjny pracodawca
Troska o bezpieczeństwo
Rynek
Compliance
Współpraca z kierowcami
Wskaźniki wg. aspektów
Tematy ekonomiczne
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie TAK Compliance
GRI 206-1 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki. TAK Compliance
Tematy środowiskowe
GRI 302-1 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców. TAK Ekologiczne budynki
GRI 305-1* Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. TAK Niskoemisyjna flota
GRI 308-2 Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia środowiskowe w łańcuchu dostaw. TAK Współpraca z kierowcami
Niskoemisyjna flota
Środowisko
Tematy społeczne
GRI 401-1 Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników. TAK Zatrudnienie
GRI 403-2 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą TAK Troska o bezpieczeństwo
GRI 404-1* Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci. TAK Szkolenia i rozwój
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę. TAK Szkolenia i rozwój
GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia. TAK Szkolenia i rozwój
GRI 414-2* Znaczący rzeczywisty i potencjalnie negatywny wpływ w łańcuchu dostaw oraz podjęte działania. TAK Współpraca z kierowcami
Wspólna droga
Transport jest potrzebny
Rynek
GRI 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych. TAK Bezpieczeństwo informacji

*wskaźnik zaraportowany częściowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zamieszczane automatycznie w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.